Tugiisik lapsele, lastega perele

Õppekava nimetus

TUGIISIK LAPSELE, LASTEGA PERELE

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on lähtutud: Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 ja spetsialiseerumised b.2.8, b.2.9, b.2.11, b.2.12, b.2.13

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

240 akadeemilist tundi, sisaldab auditoorset koolitust (sh juhendatud praktikat 80 ak/t ja esmaabikoolitust 16 ak/t).

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.
Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.
Enamasti kasutatakse rendilepingu alusel MTÜ Lapsele Oma Kodu ruume, mis asuvad aadressil Tuleviku 7, Narva.

Sihtgrupp

 

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Õpingute alustamise tingimused

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
-       vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV
-       vanus vähemalt 21 eluaastat;
-       omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt:
-       sotsiaaltöötajad,
-       lastekaitsetöötajad,
-       lasteasutuste pedagoogid,
-       projektide ja ühiskondlike organisatsioonide spetsialistid, kes osutuvad psühhosotsiaalset abi lastele ja peredele,
-       lasteasutuste (varjupaigad, lastekodud) juhid ja töötajad, jne.

Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate spetsialistide psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.

Õppekava eesmärgiks on spetsialistide psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides. Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust lapse toetamiseks teda arendavatest tegevustes, juhendamiseks ning motiveerimiseks igapäevaelus toime tulemisel ning abistamiseks suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Õppesisu

Õpe sisaldab järgmisi teemasid:
- tugiisikutöö alused ja eetika
- esmaabi
- suhtlemisprotsesside alused
-  erivajaduste,sõltuvuste ja vägivalla kasutamise tundemärgid
- eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine
- võrgustik ja selle moodustumine, võrgustikukaart
- lapsele turvalise keskkonna loomise põhivõtted
-töö abivajava lapsega
- seadusandlus, mis toetab tugiisikut tema töös, infoallikad selle leidmiseks
- võlanõustamine
- praktiline toimetulekuõpetus ja võlanõustamine
-töö toimetulekuprobleemidega peredega
-kliendi võimestamine
-töö väärkoheldud isikuga
-töö sõltuvushäirega isikuga
-terviseseisund ja tervisekäitumine (sh seksuaalkäitumine)

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :
-orienteerub tugiisikutöö alustes sh seadusandluses ja eetika põhimõtetes;
- oskab suunata suhtlemisprotsesse ning viia läbi esmast nõustamist, toetudes oma elukogemusele;
- oskab märgata erivajaduste, sõltuvuste ja vägivalla kasutamise tundemärke;
- tunneb eesmärgipüstituse ja tegevusplaani koostamise põhimõtteid koostöös toetatava isikuga ning teab toetava võrgustiku kaasamise põhimõtteid;
- teab lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamise põhimõtteid;
- omab ülevaadet infoallikatest , mis toetavad teda tugiisikuna tegutsemisel;
- tunneb eelarve planeerimise aluseid ja suudab juhendada eelarve koostamisel ning jälgimisel.

Kõik teemad on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline ka seetõttu, et kõik õppejõud on töötanud organisatsioonisiseste töönõustajate-superviisoritena, sotsiaalsfääritöötajatena ning teinud seal tihedat koostööd , mis on andnud võimaluse praktilist tööalast kogemust analüüsida, efektiivsemaks muuta ning luua selle põhjal uusi lähenemisi, mida kasutada juhtimise ja sotsiaalsfääritöö tõhustamiseks.

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus .

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas 2 - päevaste tsüklitena  kolme - nelja kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on soovitavalt 2 nädalat. Erandjuhtumitel võib koolituse korraldust kokkuleppel muuta.  Tuleviku 7, Narva

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
õppekava täies mahus läbimine lõpeb teadmiste kontrollimisega:
-on sooritanud praktika ning esmaabiandja väljaõppe täies mahus;
-on esitanud koolituse lõpuks juhtumianalüüsi ja lahendanud praktilised situatsioonülesanded.

Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus. Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust.

Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Maksumuse muutus on läbirääkimiste tulemusel võimalik!

Grupi suurus

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:
Natalia Umarova
Aleksander Kotsubei
Svetlana Gorbatšova
Eduard East
Roman Balõtšev
Kõik pedagoogid on psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemuse, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad