Kogemusnõustaja täiendkoolitus

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ning kogemustevahetus ja/või nõustamine ning kogemuslik emotsionaalse- sotsiaalse- ja/ või praktilise toe pakkumine.

Kogemusnõustamise teenuse osutamisega soodustatakse keerulisse elusituatsiooni sattunud inimeste ning nende lähedaste omavahelist suhtlemist, kriisisituatsiooni leevendamist ning aidatakse kaasa samalaadse kogemusega inimeste tugivõrgustike loomisele.

Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis, kasutades aktiivse kuulamise ja/või nõustamise meetodeid. Töö aluseks on sageli võrdsete tugiisikute või mentorluse mudel.

Kogemusnõustajana tegutsemine eeldab ettevalmistust.

Õppekava nimetus

KOGEMUSNÕUSTAJA TÄIENDKOOLITUS

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrusest nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 

 Õppekava maht kokku 182 ak/t sealhulgas:
80 ak/h auditoorset tööd
38 ak/h – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon
8 ak/h – lõputöö

Praktika

30 ak/h – praktika teenuseosutaja juhendamisel
26 ak/h – praktika juhendamine koolitaja poolt

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.
Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tegutseda kogemusnõustajana.

Õpingute alustamise tingimused

  

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
-  vähemalt keskharidus;
- isiklik kogemus mingi/mingite kriisisituatsioonide läbimisel;
- hea suhtlemisoskusega;
- talub emotsionaalset pinget.
Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate isikute psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.
Õppekava eesmärgiks on psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides, mis tulenevad oma kogemuse jagamisest kriisis olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :
- tunneb seonduva valdkonna taastumisteooriaid ja oskab neid seostada isikliku kogemusega;
-  teab sotsiaalala eetikakoodeksit ja oskab leida lahendused eetilistele küsimustele oma igapäevatöös;
- tunneb esmaseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada kogemusnõustaja töös nii individuaalselt kui grupiga;
-  teab oma isikliku kogemusega seonduvaid kriisiteooriaid;
- oskab valida vajaduse korral sobivad sekkumised kriisitööks, sealhulgas koostöö teiste spetsialistidega ja abivajaja seostamine asjakohase kriisiabiga;
- teab aitamistöös kasutatavate gruppide liike;
- teab grupi arengufaase ja oskab teadlikult valida olukorrale vastavad juhtimistehnikad;
-  omab ülevaadet isikliku kogemuspõhise valdkonnaga seonduvate ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteemist ja olemusest;
- oskab selgitada teenuste vajalikkust ja väärtust kogemuspõhise teadmise kaudu.  
Koolitus on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline.

Õppesisu

1.     Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 ak/t
Õppeaine eesmärk: õppija orienteerub kogemusnõustamise arenguloo ja selle vajadustega Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja tööhõivesüsteemis.  
Õppe sisu:

 • ülevaade kogemusnõustamise kujunemisloost, põhitunnustest, rakendusaladest ja tulemuslikkusest nii Eestis kui pikaajalise kasutuskogemusega riikides

 • Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja tööhõivesüsteemi vajadused
2. Nõustamise alused, nõustamiseetika  5,5 ak/t
Õppeaine eesmärk on anda õppijale teadmised nõustamise alustest ja eetikast.
Õppe sisu:
 • ülevaade nõustamistöö põhialustest, nõustamiseetikast ja kogemusnõustamise asukohast nõustamismaastikul

 •  kogemusnõustamise võimalused ja piirid

3. Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 ak/t
Õppeaine eesmärk on tõsta nõustaja eneseteadlikkust.
Õppe sisu:

 • teadmised ja võimalused eneseanalüüsiks ja eneserefleksiooniks

 • kogemusnõustaja enese taastumisprotsessi säilitamine

4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 ak/t
Õppeaine eesmärk on õppija analüüsivõime arendamine oma taastumiskogemuse põhjal.
Õppe sisu:

 • ülevaade seonduva valdkonna taastumiskäsitustest ning selle seostamine  isikliku kogemusega

 • raamistiku ja struktuuri loomine isikliku taastumisloo läbitöötamiseks, kirjapanekuks ja loo suuliseks jagamiseks

5.   Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 ak/
Õppeaine eesmärk on anda õppijale esmased nõustamisoskused ja -tehnikad.
Õppe sisu:

 • ülevaade nõustamise eetikast ja esmastest nõustamisoskustest ning nende harjutamine juhendatud rollimängudes.
6.     Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 14,7 ak/h 
Õppeaine eesmärk on õppijale kriisitöö baasteadmiste ja -oskuste andmine.
Õppe sisu:

 • ülevaade kriisiteooriatest;

 • kriisisekkumise põhitehnikad.

7.     Baasteadmised ja -oskused grupitöös 14,7 ak/t
Õppeaine eesmärk on õppijale grupitöö baasteadmiste ja -oskuste andmine.

 • ülevaade grupitöö teooriast ja enim esinevatest probleemidest;

 • grupitöö põhitehnikate juhendatud harjutamine rollimängudes. 

8.     Iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise juhendatud praktika  ning lõputöö  kokku 38 ak/t
Praktika eesmärk on arendada kogemusnõustaja praktilisi oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega.
Praktika sisu:

 • praktiline töö kliendiga ja koostöö teiste meeskonna liikmetega.

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas , kokkuleppel paindlikud võimalused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
- õppekava täies mahus läbimine;
- juhendatud praktika läbimine;
- iseseisva töö tegemine, mille põhjal esitatakse lõputöö.

Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus.

Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust.

Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Grupi suurus

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:
Natalia Umarova
Svetlana Gorbatšova

Kõik pedagoogid on sotsiaaltöötaja või psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemust, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad.