Õppekorraldus

I ÜLDISÄTTED
1.1. Sotsiaaltöö Arenduskeskus MTÜ (edaspidi STAK MTÜ)  täiendkoolituste korraldamise aluseks on kehtiv täiskasvanute koolituse seadus ning teised seonduvad õigusaktid.
1.2. STAK MTÜ lähtub täiendkoolituste korraldamisel oma põhikirjalistest eesmärkidest.
1.3. Õppetöö viiakse läbi õppetööks sobivates ruumides tulenevalt kokkulepetest.
1.4. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).
1.5. Koolitused viiakse läbi grupikoolitustena.
1.6. Koolitustel on asjaajamis- ja õppekeeled eesti ja vene keel.
1.7. Õpingute alusdokumendiks on õppekava, kus on määratletud: õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel, õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal, õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid, koolituse juhendajate vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.8. Täiendkoolituste kavaga saab tutvuda koolitaja kodulehel https://www.stak.ee/

II ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE
2.1. STAK  MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, kontakttelefon ja isikukood (vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks).
2.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.


III KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE
3.1. Koolitusel osalemise eelduseks on koolitusele registreerumine läbi STAK MTÜ kontaktvormi või kodulehel näidatud e-posti aadressi.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.4.. Koolitusgrupi mittetäitumisel on õigus STAK MTÜ-l koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Teavitamine muutustest toimub telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva enne koolituse algust.
3.4. Kui koolitus jääb ära korraldajast tulenevatel põhjustel, makstakse koolitustasu tagasi.

IV KOOLITUS: ALUSTAMINE, OSALEMINE, KATKESTAMINE JA LOOBUMINE
4.1. Koolitusel saab alustada ennast eelnevalt registreerinud ning õppemaksu tasunud osaleja.
4.2. Õppetöös osalemine fikseeritakse osaleja allkirjaga igal koolituspäeval vastaval kohalolekulehel.
4.3. Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Mõjuva põhjuse korral (haigus, komandeering vms) saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.
4.4. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolituse korraldajat teavitada e-kirja teel. Kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 2 tööpäeva ette või jätab mitteosalemisest teavitamata, siis koolituse tasu ei tagastata.
4.5. Makstud, kuid kasutamata õppetasu on võimalik kokkuleppel kasutada mõnel teisel koolitusel.

V KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
5.1. Koolituse õpiväljundid täielikult omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, mittetäieliku omandamise või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend.
5.2. Koolituselt arvatakse välja  õppijad, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.
5.3. Koolitusel osaleja arvestatakse koolituselt välja kui ta pole tasunud koolituse arvet.

5.4. Juhul, kui osaleja taotleb koolitusel osalemist läbi kolmanda osapoole, on koolitusasutusel õigus koolituselt välja arvata osaleja, kelle kohta pole laekunud koolitusele registreerumise kinnituskirja.

5.3. Koolituselt arvatakse välja õppija isikliku sooviavalduse alusel.

VI KOOLITUSE EEST TASUMINE
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe. Esimene osamakse peab olema üldjuhul tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
6.3. Tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta ei väljastata kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.
6.4. STAK  MTÜ korraldatud koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele.
6.5. Koolituse korraldajal on õigus teha koolitushinnas soodustusi, kui koolitus tellitakse tervele grupile.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

I ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

1.1. Õppe- ja koolituskavade koostamise aluseks on koostöö koolituse sihtgrupiga.
1.2. Koolituste sisu ja õppematerjale hinnatakse ja uuendatakse regulaarselt, lähtuvalt tagasisidest, koolitajate ja koolitatavate sisendist ning koolitustel osalejate ootustest ja vajadustest.

II KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMINE
2.1. Täiendusõpet viivad läbi valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud, kes on eelnevalt tutvunud täiendusõppe sihtgrupi vajadustega ja oodatud õpiväljunditega.
2.2. Koolitajatelt eeldatakse osalemist erialastel täiendkoolitustel ning teadmist valdkonna arengutest.
2.3. Koolitajate kompetentse hinnatakse õppijatelt saadud tagasiside alusel.

III ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE
3.1. Koolitused viiakse läbi ruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, pabertahvel jm) ja vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
3.2. Ruumide sobivust hinnatakse osalejate tagasiside alusel.

IV TÄIENDKOOLITUSE KORRALDUSE KVALITEEDI TAGAMINE
Iga koolituse lõpetamisel küsitakse osalejatelt tagasisidet koolituse tehnilise korralduse kohta: koolitusmaterjalide tagamine, informatsiooni kättesaadavus jne.

V TÄIENDKOOLITUSTE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberil anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse õpikeskkonnale, tehnilisele korradlusele, koolituse sisule, koolitajale ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus toimub ka suuline tagasisdestamine.
5.2. Tagasisidelehtedest koostatakse koondid. Koolitusasutuse juht korraldab nende analüüsi ja saadud tagasiside non aluseks muudatuste tegemiseks koolituse sisu, korralduse ja koolitajate osas.
5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse elektrooniliselt vastava materjalide juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba.
5.6 Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt.
5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat nii suuliselt kui ka kirjalikult tagasisidet.
5.8 Õppetöö koordinaator kogub tagasisidet koolituse käigus ja järgselt ka koolitajalt ning praktikabaasidelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused kohtus.