Sotsiaalvaldkonna spetsialistile

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI TÖÖ KLIENDIGA

Õppekava nimetus

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI TÖÖ KLIENDIGA

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Sotsiaaltöötaja kutsestandard, tase 6 valik kompetentse: lastekaitse, kompetents B.3.8; sotsiaaltöö laste ja peredega, kompetents B.3.9.

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 Õppekava maht kokku 128 ak/t auditoorset tööd ja 24 tundi iseseisvat tööd lõputöö koostamisel.

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

1. Mugavad lauad, toolid
2. Esitlustehnika - projektor, ekraan, valge tahvel, kõlarid.
3. Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
4. Osalejatele on tagatud võimalus kasutada wc-d ja pesta käsi
5.Ruumis on ruumi liikumiseks ja gruppide moodustamiseks.
6. On võimalus korraldada kohvipause.
7. Ruumis on WIFI.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupp on isikud, kes vajavad täiendavaid teadmisi praktilises klienditöös ja  juba töötavad sotsiaaltöö valdkonnas kohalikes omavalitsustes, haridusasutustes s.t sotsiaal-ja lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid jne.

Õpingute alustamise tingimused

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
  - vähemalt kõrgharidus, soovitav sotsiaal- või haridusvaldkonnas;
- tööandja soovitus;
- töötamine sotsiaalvaldkonnas;
- otsese praktilise klienditöö tegemine.
Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalvaldkonnas töötavate isikute praktiliste  klienditööks vajalike  kompetentside suurendamine tööalase täiendkoolituse kaudu.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :
- omab ülevaadet peredega töötamise kaasaegsetest põhimõtetest ja tehnikatest
- teab perega töötamise planeerimise põhimõtteid ja oskab koostada lühi- ja pikaajalist tegevuskava
- teab perega koostöö alustamise praktilisi võtteid, orienteerub mitmekesisuses ja oskab valida juhtumile vastava tehnika
- teab efektiivseid meetodeid pere koostööle motiveerimiseks, juhendamiseks ning tagasilangustest välja toomiseks
- teab, kuidas konkreetset juhtumit alustada, käsitleda ja tulemuslikkust analüüsida
- teab võrgustikutöö aluseid ja võtteid võrgustiku loomiseks, hoidmiseks ja efektiivseks kasutamiseks
- teab efektiivse ajaplaneerimise põhimõtteid ja suudab koostada juhtumi käsitlemise ajakava.
Koolitus on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline.

Õppesisu

1.   Peredega töötamise kaasaegsed printsiibid ja tehnikad 16 ak/t
2.   Perega töötamise planeerimine 16 ak/t
3.   Visiit perekonda – perekonda sisenemise efektiivsed tehnikad 16 ak/t
4.   Oskus siseneda perekonda 16 ak/t
5.   Peredega töötamise efektiivsed meetodid 16 ak/t
6.   Juhtumi juhtimine ning raskete juhtumite analüüs 16 ak/t
7.   Kliendi sotsiaalse võrgu loomine ja hoidmine 16 ak/t
8.   Tööefektiivsus 16 ak/t

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas ja 2-päevaste tsüklitena , kokkuleppel paindlikud võimalused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
- õppekava täies mahus läbimine;
- esitatakse lõputöö.
Õppekava täielikul läbimisel ja lõputöö sooritamisel hinnangule "arvestatud"  väljastatakse tunnistus.
Hindamismeetodid:
 Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi iseseisvalt koostatud lõputöö, mis sisaldab analüüsi õppija teadmiste ja oskuste muutusest õppekava läbimisel.
Lõputöö hinnanguks on ka "arvestatud" või "mittearvesatud".
Osalise õppekava läbimise korral teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust ja avalikustatakse vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Grupi suurus

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:
Natalia Umarova

Haridus:
1982 - 1985.a. lõpetas Tallina Meditsiinikooli, eriala: velsker
1986 – 1991.a. lõpetas Pihkva Riikliku Pedagoogikainstituudi, keemia-bioloogia õpetaja erialal
1999 – 2005.a. Pihkva Pedagoogikainstituut, aspirantuur
2005.a. Novgorodski Gosudarstvenni Universitet, omistati sotsiaalpedagoogika kandidaadi kraad (PhD)
 Täenduskoolitus
Psühhosotsiaalne abi kriisis oleva perele, mahus 360 t, Tallinn
Gruppitöö käitumisraskustega lastega, 40 t, Tallinn
Teaduslik – praktilises konverentsis osalemine „Laste draama on eludraama“, 32 t, St. Peterburg
 „Instruktorite koolitus“, 260 t. Tervise Arengu Instituut
Koolitaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledži loetud ained:

P2NC.00.518 Pedagoogiline suhtlemine
P2NC.00.259 Erivajadustega laste sotsiaalvõrgustik
P2NC.00.610 Sotsiaalprobleemide analüüs  

 Raamatute/õpikute autor:
Visiit perekonda või perekondadega töö praktika: õppe-metoodiline õppeabinõu, Pihkva, POIKPRO, 2002 – 118 lk.
Perekonna aabits või perekondadega töö praktika: õppe-metoodiline õppeabinõu, Pihkva, POIKPRO, 2004 –152 lk.

Svetlana Gorbatšova

Haridus
Pihkva Riiklik Ülikool , psühholoog, omandatud magistrikraad.
Arvukalt psüholoogiaalaseid täiendkoolitusi.

Aleksander Kochubei

Haridus

1980.-1986.a. Tartu Ülikool M.D. , arst - pediaatri eriala

Täiendkoolitused
2007 Neurolingvistiline Programmeerimine NLP University, Santa Cruz, USA, Diplomeeritud NLP treener-konsultant
1995 - 1998 Supervisiooni väljaõpe Der Roten Faden Kommunikation Supervision Institut, Saksamaa, Diplomeeritud Superviisor nõustaja
1996 - 1997 Neurolingvistiline Programmeerimine, Soome NLP Ühing, Diplomeeritud NLP master-praktik
1994 - 1996 Neurolingvistiline Programmeerimine, Soome NLP Ühing, Diplomeeritud NLP praktik
1996 Struktuurne pereteraapia
1995 Lahenduskeskne lühiteraapia
1994 Th. Cordoni Vanemate Efektiivsustreening, Treener

Eduard East
Haridus
2007  Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Lektorid omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemust.

 REGISTREERI KOOLITUSELE:
Email again: