Sotsiaalvaldkonna spetsialistile

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI TÖÖ KLIENDIGA

Õppekava nimetus

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI TÖÖ KLIENDIGA

Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on aluseks võetud Sotsiaaltöötaja kutsestandard, tase 6 valik kompetentse: lastekaitse, kompetents B.3.8; sotsiaaltöö laste ja peredega, kompetents B.3.9.

Õppekeel

Vene keel

Õppekava maht kokku

 Õppekava maht kokku 128 ak/t auditoorset tööd.

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

 

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.
Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupp on isikud, kes vajavad täiendavaid teadmisi praktilises klienditöös ja  juba töötavad sotsiaaltöö valdkonnas kohalikes omavalitsustes, haridusasutustes s.t sotsiaal-ja lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid jne.

Õpingute alustamise tingimused

 

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:

- vähemalt kõrgharidus, soovitav sotsiaal- või haridusvaldkonnas;
- tööandja soovitus.
Koolitusel osalemise eelduseks on töötamine sotsiaalvaldkonnas ja otsese praktilise klienditöö tegemine.
Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Eesmärk

 

Õppe eesmärk on sotsiaalvaldkonnas töötavate isikute praktiliste  klienditööks vajalike  kompetentside suurendamine tööalase täiendkoolituse kaudu.

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu :
- omab ülevaadet peredega töötamise kaasaegsetest põhimõtetest ja tehnikatest
- teab perega töötamise planeerimise põhimõtteid ja oskab koostada lühi- ja pikaajalist tegevuskava
- teab perega koostöö alustamise praktilisi võtteid, orienteerub mitmekesisuses ja oskab valida juhtumile vastava tehnika
- teab efektiivseid meetodeid pere koostööle motiveerimiseks, juhendamiseks ning tagasilangustest välja toomiseks
- teab, kuidas konkreetset juhtumit alustada, käsitleda ja tulemuslikkust analüüsida
- teab võrgustikutöö aluseid ja võtteid võrgustiku loomiseks, hoidmiseks ja efektiivseks kasutamiseks
- teab efektiivse ajaplaneerimise põhimõtteid ja suudab koostada juhtumi käsitlemise ajakava.
Koolitus on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline.

Õppesisu

1.   Peredega töötamise kaasaegsed printsiibid ja tehnikad 16 ak/t
2.   Perega töötamise planeerimine 16 ak/t
3.   Visiit perekonda – perekonda sisenemise efektiivsed tehnikad 16 ak/t
4.   Oskus siseneda perekonda 16 ak/t
5.   Peredega töötamise efektiivsed meetodid 16 ak/t
6.   Juhtumi juhtimine ning raskete juhtumite analüüs 16 ak/t
7.   Kliendi sotsiaalse võrgu loomine ja hoidmine 16 ak/t
8.   Tööefektiivsus 16 ak/t

Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppetöö korraldus

Reeglina 8 ak tundi päevas ja 2-päevaste tsüklitena , kokkuleppel paindlikud võimalused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
- õppekava täies mahus läbimine;
- esitatakse lõputöö.
Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus.
Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.

Maksumus

 

Koolituse maksumus  sõltub osalejate arvust ja avalikustatakse vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, paljundus-materjale ning koolituse koordineerimist.

Grupi suurus

Minimaalselt   6 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Käesoleva õppekava pedagoogid on:
Natalia Umarova, Svetlana Gorbatšova, Aleksander Kochubei, Eduard East, Galina Novitskaja.
Kõik lektorid on erialase kõrgharidusega, omavad praktilist sotsiaalsfääris töötamise kogemust.

 REGISTREERI KOOLITUSELE:
Email again: